Badal Ya Fard Jo Kaamil Hai Ya Gaus Manqabat Lyrics

Badal ya fard jo kaamil hai Ya Gaus
Tere hi dar se mustakmil hai Ya Gaus

Jo teri yaad se zaahil hai Ya Gaus
Woh zikrullah se ghaafil hai Ya Gaus

Sukhan hain asfiya tu magze maa’na
Badan hain auliya tu dil hai Ya Gaus

Agar woh jisme irfaa(n) hain to tu aankh
Agar woh aankh hain tu til hai Ya Gaus

Uloohiyyat nubuwwat ke siwa tu
Tamaam afzaal ka qaabil hai Ya Gaus

Nabi ke qadmon par hai juz nubuwwat
Ki khatm is raah mein haail hai Ya Gaus

Uloohiyyat hi Ahmed ne na paayi
Nubuwwat hi se tu aatil hai Ya Gaus

Sahabiyyat hui phir taabi-iyyat
Bas aage qaadri manzil hai Ya Gaus

Hazaaron taabe’ee se tu fuzoo(n) hai
Woh tabqa mujmalan faazil hai Ya Gaus

Raha maidano sharistaane irfaa(n)
Tera ramna teri mehfil hai Ya Gaus

Yeh chsishti soharwardi naqshbandi
Har ik teri taraf maail hai Ya Gaus

Teri chidiyaan hain tera dana paani
Tera mela teri mehfil hai Ya Gaus

Unhen to qadri bai-at hai tajdeed
Woh ha(n) jo khaati jo mustabdil hai Ya Gaus

Qamar par jaise khur ka yoon tera qarz
Sab ahle noor par faazil hai Ya Gaus

Galat kar dum tu waahib hai na mukriz
Teri bakhshish tera naail hai Ya Gaus

Koi kya jaane tere sar ka rutba
Ki talwa taaje ahle dil hai Ya Gaus

Mashaaikh mein kisi ki tujh pe tafzeel
Ba hukme auliya baatil hai Ya Gaus

Jaha(n) dushwaar ho wahme musaawaat
Yeh jur-at kis qadar haail hai Ya Gaus

Trre khuddaam ke aage hai ik baat
Jo aur aqtaab ko mushkil hai Ya Gaus

Use idbaar jo mudbir hai tujhse
Woh zee iqbaal jo muqbil hai Ya Gaus

Khuda ke dar se hai matroodo makhzool
Jo tera taariko khaazil hai Ya Gaus

Sitam kori wahaabi raafizi ki
Ki hindu tak tera qaail hai Ya Gaus

Woh kya jaanega fazle murtaza ko
Jo tere fazl ka jaahil hai Ya Gaus

Raza ke saamne ki taab kis mein
Falak-waar is pe tera zil hai Ya Gaus