Juma Kareem Hai Lyrics

Jo Yaum Sab Ayaam me Sab Se Azeem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai
Jo Din Pasandidaye Gafoorur Raheem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai

Jis Din Ke Waste Mere Aaqa Ne Farmaye
Juma Rab Ne Momin Ke Liye Eid Banaya
Jo Din Nigahe Aaqa Me Itna Azeem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai

Jis Din Hui Thi Pyare Hazrat Adam Ki Takhleeq
Jis Din Hua Tha Aap Ka Wisaale Ba Kamaal
Jo Din Khuda Ke Nazdeek Itna Azeem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai

Jo Yaum Sab Ayaam me Sab Se Azeem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai
Jo Din Pasandidaye Gafoorur Raheem Hai
Woh Juma Kareem Hai Juma Kareem Hai