Laa Maqa Se Bhi Aage Lyrics

Laa maqa se bhi aage
jiski shaane rif’at hai
Woh Nabiye bar Haq hai
Raaz dare wahdat hai

Deobandi kehata hai
Jashne Noor bid’at hai
Aur hum ye kehte hai
Ain RAB ki sunnat hai

Qaynaat ki har shaye
Jiskey Noor se paida
Woh Muhammade arbi
Sayyede risaalat hai

Jitna ham ko rokoge
Uthna hi manayenge
Jashne Noor aye shaita(n)
Sunni ki alamat hai

Bolta hua Quran
Ham ALI ko kehate hai
Zulfikare haidar ki
Do jahaa mey shourat hai

Khoon dey key sichha hai
Jisne deene Ahmed ko
Woh Hussaine azam hai
Sayyede shahadat hai

Ham ko makre shaita(n) ki
Fiqar kya ho gam Kyun ho
Hampe Gause Azam ki
Jab nigahe rehmat ho

Hamne kas key pakda hai
Apne KHAWJA ka daman
Saare hind par jinki
Baatini hukumat hai

Sayyeda hai maa meri
Baap hai ALI mere
Noor key gharane se
Mujko Noori nisabat hai

Tumko Nazmi nisabat hai
Ahle baite aqdas se
Jinki shaan ki mazahar
Aayaye taharath hai

Jalta hai Wahabi jo
Jashne Noor se Nazmi
Jalna tho hamesha se
Uski phooti kismat hai